واردات و فروش مواد غذايي

باران تجارت پردیس

واردات و فروش مواد غذايي

  • واردات و فروش مواد غذايي
  • روغن زيتون از كشورهاي تركيه ،يونان و اسپانيا
  • انواع برگ توتون وتوتون آماده براي توليد سيگار
  • نهادهاي دامي از قبيل جو ،ذرت و كنجاله
  • انواع گوشت گرم و منجمد گوسفند و گوساله

میزان رشد واردات در سال ۹۴

90%

میزان رشد واردات در سال ۹۳

70%

میزان رشد واردات در سال ۹۲

40%

پیشبینی واردات در سال ۹۵

60%

پیشبینی واردات در سال ۹۶

28%