کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

طبق ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات ایران، مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی می رسد.

کارت بازرگانی ممکن است برای اشخاص حقوقی یا حقیقی که رشته فعالیت آنها مرتبط با امور بازرگانی ( از جمله حق العملکاری) می باشد صادر شود.در این کارت جهت اشخاص حقوقی اطلاعاتی بشرح زیرثبت می گردد.

 1. نام شرکت
 2. نوع شرکت
 3. شماره و محل ثبت شرکت
 4. تاریخ تأسیس شرکت
 5. شماره و تاریخ اظهارنامه ثبتی( ثبت شرکت ها)
 6. ملیت شرکت
 7. نوع مالکیت شرکت( خصوصی، تعاونی)
 8. میزان سرمایه
 9. نام کامل دارنده کارت

مشخصات سجلی دارنده کارت و آدرس و تلفن شرکت و مهر امضاء شعبه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران علاوه براطلاعات

مذکوردرصفحات دیگر کارت بازرگانی اطلاعاتی از جمله:

 1. شماره کارت عضویت
 2. رشته فعالیت ( واردات، صادرات و غیره)
 3. تاریخ صدور کارت
 4. تاریخ انقضاء

درکارت بازرگانی که بشکل دفترچه ای به قطع جیبی است، باید نمونه امضاء دارنده کارت نیز درآن درج گردد.

کارت بازرگانی بنا به دلایلی از جمله انقضاء مهلت و یا وسیله تخلفات تجاری ازجمله تخلفات گمرکی ، قاچاق و.... توسط گمرک و یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن لغو می گردد.